Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Vodovodní síť je ve Dvoře Králové zastaralá, neuvěřitelných 50 % vody z ní uniká

Redakce / 7.09.2018, Dvůr Králové nad Labem
Ve čtvrtek 6. září se konalo v Hankově domě poslední zasedání současných zastupitelů. Do diskuse se zapojil i jednatel místní společnosti Měvak Petr Mrázek, který shrnul rozvoj společnosti za svého působení, ale zejména vyzdvihnul známá fakta týkající se velkého úniku vody ve dvorské vodovodní síti a s tím související potřebu její obnovy a nákladné údržby. Požádali jsme jej tedy o zaslání jeho projevu a nyní zveřejňujeme.
 

Dobré odpoledne dámy a pánové,

společnost Městské vodovody a kanalizace DKnL, spol. s r. o., byla založena městem v roce 2011, fakticky však začala vykonávat svoji činnost v listopadu 2012, kdy převzala provozování vodovodů a kanalizací od minulého provozovatele. V první fázi svého fungování se moji předchůdci snažili především zajistit zdárný a bezproblémový přechod všech dodavatelsko-odběratelských vztahů na tento nový subjekt a zabezpečit plynulý provoz vlastní správy vodovodní a kanalizační infastruktury. 

Po mém nástupu v 07/2015 jsme si vytyčili cíl posunout tuto společnost na úroveň stabilní vodohospodářské firmy zajišťující komplexní vodohospodářské služby v královédvorském regionu s maximální mírou soběstačnosti a efektivního provozu při zachování stabilizace v personální oblasti.

Jedním ze zásadních problémů v té době byla jednoznačně nedostatečná technická vybavenost společnosti. Ve spolupráci s vedením města Dvůr Králové se nám za poslední 3 roky podařilo zrealizovat investice do nové techniky v hodnotě 12 mil. Kč, konkrétně se jednalo především o zemní stroje, nákladní a osobní automobily. Obnovou techniky jsme se stali soběstační a zcela operativní při řešení nastalých poruch i v realizaci investičních akcí při obnově vodovodní a kanalizační infrastruktury, současně jsme významně snížili podíl nakupovaných externích služeb a vysoké náklady na údržbu a opravy morálně i technicky zastaralé techniky.

Obecně známým problémem vodovodní infrastruktury ve Dvoře Králové je její stav a stáří. To, v jakém stavu se síť nachází má za následek velké úniky vody, díky kterým se řadíme na přední pozice nelichotivého žebříčku ukazatele procenta nefakturované vody. V roce 2015 toto procento činilo šílených 60 % a zde mi dovolte zdůraznit, že standardně se tento ukazatel pohybuje v rozmezí 25 -30 %. Pro nás to tedy fakticky znamená, že zatímco jsme vyčerpali a vyrobili 1,6mil. m3 vody, vyfakturovali jsme pouhých 40 %, tj. 640 tis. m3 a zbytek zmizel v síti, přičemž náklady spojené s výrobou dopadají na konečné odběratele. Z tohoto důvodu jsme zahájili realizaci opatření na vyhledávání skrytých úniků vody, a to především intenzivním monitoringem vodovodní infrastruktury díky mobilním dataloggerům, ty nám umožní odhalit skrytou poruchu a následně ji opravit. V současnosti se nám podařilo procento nefakturované vody snížit těsně pod hranici 50 %, což je důkazem, že se jedná o správně nastavené kroky. V této souvislosti se nám podařilo ve spolupráci s městem zrealizovat první 2 etapy instalace stacionárních dataloggerů, které zatím ve dvou lokalitách nepřetržitě a on-line monitorují vodovodní sít. Na druhou stranu toto opatření vyvolává větší nutnost realizace oprav, kterých je ročně kolem stovky, což je rovněž významné číslo. 

Jsme si vědomi, že naše společnost se charakterem a předmětem své činnosti přímo dotýká většiny občanů našeho města, z tohoto důvodu jsme udělali několik změn, které měli za úkol zkvalitnit a zefektivnit naše služby právě vůči konečným odběratelům. Jedna z nejvýznamnějších změn byla na začátku roku 2016 zavedení nového systému úhrady vodného a stočného formou zálohových plateb, a tedy rozložení úhrady za vodné a stočné do pravidelných měsíčních částek. Jsem velmi rád, že tato změna měla u odběratelů pozitivní ohlas a k dnešnímu dni využívá systém záloh více než 2/3 našich odběratelů. Dále jsme provedli aktualizace smluvních vztahů téměř se všemi odběrateli, zřídili jsme novou recepci a prostřednictvím našich webových stránek zpřístupnili tzv. virtuální kancelář, kde si každý odběratel může z pohodlí domova vyhledat předešlá či stávající vyúčtování včetně údajů o platbách, nahlásit stav vodoměru, změnit zasílací adresu či zobrazit historii odečtů. Novinkou letošního roku je účast na pilotním projektu se společností IoT Water - instalace dálkově odečítaných vodoměrů, konkrétně za pomocí speciálních hlavic, které se nainstalují k vodoměru a následně přes IoT sítě zasílají veškerá data k vodoměru (odečty, havárie, odejmutí VDM,…). Tímto způsobem jsme osadili již cca 50 míst a to především ty, s vysokou frekvencí odečtu či odběry, které jsou technicky těžko dostupné. V budoucnu počítáme s dalším rozšířením.

Máme za sebou rovněž kontrolu z Ministerstva zemědělství – odboru dozoru a regulace vodárenství. Tato kontrola prověřila, že všechny činnosti v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury a povinnosti plynoucí ze zákona o vodovodech a kanalizacích plním bezvadně a kontrola neshledala žádné pochybení či nedostatky.

Co se týče ekonomických ukazatelů, tak společnost dosahuje každoročně obratu kolem 60 mil. Kč a pravidelně přes významné investice dosahuje zisku kolem 4 mil. Kč ročně.

Jsem rád, že přes to, kam se společnost za poslední dobu posunula, se nám podařilo ve spolupráci se zástupci města udržet cenu vodného a stočného na přijatelné úrovni, a to pod krajským i celorepublikovým průměrem, který činí 85 Kč za m3.

Ale aby vše nebylo tak pozitivní, tak bych rád zmínil i oblasti, kde nás tlačí bota a které jsou v podstatě v kompetenci Vás - zastupitelů. Jedním je areál bývalých jatek, kde je v současné době sídlo a zázemí naši společnosti. Vzhled tohoto areálu je bohužel v přímém kontrastu toho, jak jsme se posunuli v dalších oblastech. Jedná se zcela o neudržovaný a chátrající areál, navíc v neřešeném právním stavu - nezkolaudovaném k našemu účelu použití a fakticky katastrálně neexistující!? Ve své zadní části se navíc jedná přímo o havarijní stav, který znamená riziko škod na majetku či újmy na zdraví. V této souvislosti bych apeloval na řešení tohoto stavu, a to buď na úrovni vlastníka, tj. města, a nebo na navrhovaném převedení do majetku společnosti a následnou rekonstrukci z našich zdrojů. 

Druhou oblastí je stav vodovodní a kanalizační infrastruktury, která je kvalitou a stářím mnohdy za hranicí životnosti, a to i díky historicky nedostatečně naplňovanému plánu obnovy. Tady jen malou poznámku. Dotační tituly na obnovu infrastruktury jsou již zrušeny a je jednoznačný tlak na vlastníky, aby si tuto obnovu realizovali z vlastních zdrojů resp. ze zdrojů vodného a stočného. Tudíž jiná cesta, než naplňování plánu obnovy, stejně není a je potřeba prostředky získané z provozy vodovodní a kanalizační infrastruktury (což je nájem, podíl na zisku) zpět do této infrastruktury vracet, což ve svém finálním efektu umožní držet cenu vodného a stočného na přijatelné úrovni.

Pevně věřím, že nově nastolený trend postupného růstu investic ze strany města do obnovy vodohospodářské infrastruktury bude i nadále pokračovat. Jen prostřednictvím naší společnosti město zrealizovalo investiční akce do obnovy sítě v roce 2017 o objemu přes 8 mil. Kč a v roce 2016 přes 10 mil. Kč.

Závěrem mi dovolte poděkovat za příkladnou spolupráci s představiteli města, za profesionální přístup členů dozorčí rady a valné hromady společnosti a v neposlední řadě také zaměstnancům společnosti, protože bez nich a bez této spolupráce bych zde neměl co prezentovat. 

Petr Mrázek
jednatel společnosti Měvak DKnL


              

 

Související články
Shánějte dotace na opravu vodovodní sítě
Ve čtvtek 2. března budou mít domy v Podharti menší tlak vody ve vodovodním řádu. Opravují se nátokové ovládací armatury
Výměna vodovodu a kanalizace u "oční školy" - Čelakovského a Sladkovského ul.

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1412x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.

Volná pracovní místa
Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
19.06.2020 09:00 - 30.08.2020 16:00
Tvoříš, tvořím, tvoříme (výstava + soutěž)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 30.08.2020
Nyní a dříve (výstava)
4.07.2020 17:00 - 4.07.2020 19:00
Jalda, noc odpuštění (drama, titulky, 15+)